Malaýziýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we doly ygtyýarly Ilçisi bilen duşuşyk

2021-nji ýylyň 8-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow ýurtda özüniň diplomatik işini tamamlaýan Malaýziýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Rozli bin Abdul bilen duşuşdy.

Duşuşygyň barşynda taraplar syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ýokary derejesini kanagatlanma bilen bellediler.

Türkmen tarapy türkmen-malaý gatnaşyklarynyň ösüşine goşan şahsy goşandy üçin Ilçi Rozli bin Abdula minnetdarlyk bildirdi, şeýle-de oňa jan saglyk, abadançylyk we işlerinde üstünlikleri arzuw etdi. Öz gezeginde, malaý diplomaty işjeň hyzmatdaşlygy üçin türkmen tarapyna hoşallyk bildirdi.